Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kołbieli
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia Obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenia, bieżące, menu 1014 - BIP - Urząd Gminy w Kołbieli”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obwieszczenia

Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym ozaczoną jako działki nr ew. 247/97, 247/98, 248/94 w obrębie Bocian, gmina Kołbiel.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Kołbiel

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o wydanie stanowiska, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyjzji o środowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz . U. z 2020r. poz 283 z późń. zm.), dla inwestcji pn: "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa".

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których ekspoatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50”.

Obwieszczenie Sejmiu Województwa Mazowieckiego informujące o sporządzeniu projektu uchwały w spreawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych poza aglomeracjami

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowiekiego o wydaniu decyzji Nr13/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy ): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 długości ok. 8,700 km"

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zawiadamiające o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy ) od ok. km 27+900 do ok. km 40_915 dług. ok 13,015 km

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia dotyczącego postanowienia prostującego oczywistą pomyłkę pisarską w postanowieniu dla przedsięwszięcia budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)- Garwolina odcinku węzeł"Lubelska"(bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2 obwodnica Kołbieli od ok km 19+200 do ok. km 27+900 długość ok. 8,700 km "

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwszięcia budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)- Garwolina odcinku węzeł"Lubelska"(bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2 obwodnica Kołbieli od ok km 19+200 do ok. km 27+900 długość ok. 8,700 km "

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępwania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrownii jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej " budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)- Garwolina odcinku węzeł"Lubelska"(bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2 obwodnica Kołbieli od ok km 19+200 do ok. km 27+900 długość ok. 8,700 km "

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące " Budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)- Garwolina odcinku węzeł"Lubelska"(bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2 obwodnica Kołbieli od ok km 19+200 do ok. km 27+900 długość ok. 8,700 km " zawiadomiające strony postępowania dotyczacego uzgonienia warunków realizacji przedsięwzięcia zostanie wydane 30 marca 2018 r.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej " budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)- Garwolina odcinku węzeł"Lubelska"(bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy): Część nr 2 obwodnica Kołbieli od ok km 19+200 do ok. km 27+900 długość ok. 8,700 km ".

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej " budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł Lubelska ( bez węzła ) Garwolin (początek obwodnicy)z podziałem na trzy części: część nr 3 na odcinku Kołbiel ( koniec obwodnicy ) - Garwolin ( początek obwodnicy) od k. 27+900 do ok. 40+915 długość ok 13,015 km

 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na relizację inwestycji drogowej " budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł Lubelska ( bez węzła ) Garwolin (początek obwodnicy)z podziałem na trzy części: część nr 3 na odcinku Kołbiel ( koniec obwodnicy ) - Garwolin ( początek obwodnicy) od k. 27+900 do ok. 40+915 długość ok 13,015 km

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia nowego terminu sprawy w zakresie wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł Lubelska ( bez węzła ) Garwolin (początek obwodnicy)z podziałem na trzy części: część nr 3 na odcinku Kołbiel ( koniec obwodnicy ) - Garwolin ( początek obwodnicy).

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o złożeniu odwołania od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. " Budowa, przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin" odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050mdo km 55,600 "

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia nadjącego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. " Budowa, przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorihusk, na odcinku Otwock - Lublin" odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050mdo km 55,600 "

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. " Budowa, przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorihusk, na odcinku Otwock - Lublin" odcinek Otwock - Pilawa od km 26,050mdo km 55,600 "

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszcześcia postępowania administracyjnego w sprawei wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. " Budowa, przebudowa i rozbudowa ( modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinbku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od 26,050 do km 55,600"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przekazania do Wojeódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na Uchwałę Nr X/70/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kołbiel

 

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym SA w Warszawaie pozwolenia wodnoprawnego na wykonaie urządzeń wodnych - przbudowa rowu PKP-1 na działce nr 1144 i działce nr 1106 w miejscowości Zabieżki


Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP Polskim Liniom Kolejowym SA w Warszawaie w ramach inwestycji pt. "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock Pilawa w km 26,050-55,600 " - przebudowa rowu

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Budowa, przebudowa i rozbudowa ( modernizacji ) linii kolejowej Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150 "

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacyji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Budowa, przebudowa i rozbudowa ( modernizacji ) linii kolejowej Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock - Pilawa od km 31,427 do km 52,150 "

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.o wyłożeniu zarządzeń zmieniających zarządzenia regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra PLH140025

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczącece wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. " Budowa, przebudowa i rozbudowa ( modernizacja ) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek )twock - Pilawa na km 31,427 do km 52,150"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 maja 2015 roku informujące o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Gminy Celestynów zlokalizowanej w miejscowości Regut-

Inforacja o możliwości wglądu do skt sprawy

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Celestynów z dnia 27 maja 2015 roku o wydaniu postanowienia uznającego jako strony właścicieli działek w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Gminy Celestynów zlokalizowanej w miejscowości Regut-

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel

Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusza Garwolin (598)reambulacja "

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wyłożeniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Doliny Wkry i Mławki PLB140008, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

Postanowienie w sprawie zaopiniowania Projektu robót geologicznych dla udokumentowania warunków hydrologicznych w związku projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne - budowa drogi ekspresowej S 17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku: węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin

Postanowienie w sprawie zaopiniowania Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich projektowanej budowy drogi ekspresowej S 17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku: węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologcznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanej budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa ( Zakrę)- Garwolin na na odcinku: węzeł Lubelska (bez węzła) - Garwolin

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu w warunkach korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły

Załącznik do Obwieszczenia - Formularz składania wniosków

zgłaszane wnioski

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Krogulec PLH140008, Ostoja Nadliwecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, a w porozumieniu z Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie - Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadburzańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwii PLB140014, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - Dolina Wkry i Mławki PLB140008

 

Obieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel

Wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel

 

Obwieszczenie Projekt POIS.05.03.00-00-285/10"Projekty planow zadan ochronnych dla obszarow
Natura 2000 na terenie wojewodztw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel dla części terenów wsi: Człekówka, Skorupy, Władzin, Rudno, Rudzienko

 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 28 października 2011 r. o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego naterenie Gminy Kołbiel

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego położonego w północno - wchodniej części miejscowości Kołbiel

 

Obwieszczenie Starosty Otwockiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbiel we wsiach: Dobrzyniec, Rudzienko, Kąty, Nowa Wieś, Bocian, Antoninek, Sufczyn, Kołbiel, Karpiska

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci polegajacego na rozbudowie drogi krajowej Nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła "Lubelska" w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego z wyłączeniem gragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina
Udostępnił: Iwona Rżysko (2010-11-26 14:28:06)


Obwieszczenie o miejscu i czasie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 17 do paramentrów drogi ekpresowej na odcinku od węzła "Lubelska" w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego, z wyłączeniem fragmentu drogi obejmującego istniejącą obwodnicę Garwolina
Udostępnił: Iwona Rżysko (2010-09-29 11:54:53)

Obwieszczenie Starosty Otwockiego z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie oddziaływania na obszar Natura 2000 projektowany z Dyrektywy Siedliskowej " Dolina Środkowego Świdra " PLH140025- przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych 160, 161 i 607/4 w obrębie Radachówka Gmina Kołbiel
Udostępnił: Iwona Rżysko (2010-08-24 08:10:19)

Obwieszczenie Burmistrza Karczewa
Udostępnił: Iwona Rżysko (2007-03-19 14:27:26)

Obwieszczenie Gminy Kołbiel w sprawie wszczęścia postępowania z wniosku Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST
Udostępnił: Iwona Rżysko (2008-02-07 08:33:19)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z wniosku Zakładu Przetwóstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST
Udostępnił: Iwona Rżysko (2008-02-07 08:33:20)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Udostępnił: Iwona Rżysko (2008-02-21 14:16:35)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel w sprawie wszczęcia postępowania z wniosku Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System SA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Udostępnił: Iwona Rżysko (2008-03-19 14:08:57)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel zawiadomiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wtdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50
Udostępnił: Iwona Rżysko (2008-10-23 12:20:38)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbiel o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązkusporządzenia raportu oddziaływania przedsuięwzięcia na środowisko
Udostępnił: Iwona Rżysko (2008-04-24 11:26:30)

Udostępnił: Iwona Rżysko (2010-05-24 12:27:47)

Metryka

data wytworzenia
2018-08-07
data udostępnienia
2018-08-07
sporządzone przez
opublikowane przez
Rżysko Iwona
ilość odwiedzin
268
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.